herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

30 % obszaru gminy Widuchowa to lasy. Rozległe kompleksy leśne zachowały się w południowej (Nadleśnictwo Myślibórz) a zwłaszcza południowo-zachodniej części terenu gminy - Nadleśnictwo Chojna. Lasy obecne są też przy północnej i północno-zachodniej granicy gminy i wchodzą w skład Nadleśnictwa Gryfino. W składzie drzewostanowym dominującą rolę pełni sosna 66,7 %, brzoza 9,3%, dąb 8,4% oraz olsza. Pozostałe gatunki to buk, topola, buk, modrzew, świerk.

Wszystkie mikrokrajobrazy leśne na terenie Gminy Widuchowa uznane zostały przez zespól opracowujący Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Widuchowa jako krajobrazy naturalne o bardzo wysokich wartościach przyrodniczych. Wybitną wartością przyrodniczą są obszary leśne reprezentowane przez żyzną buczynę niżową, ubogą buczynę niżowa oraz lasy bukowo-dębowe. Szczególnie barwnie i zachęcająco do leśnych spacerów oraz udanych zdjęć inspirują buczyny jesienną porą.