herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Od dnia 01 stycznia 2020 roku Gmina Widuchowa realizuje zadania z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. Do 14 stycznia 2020 roku mieszkańcy mają obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Widuchowa.

Obecnie przygotowywany jest nowy wzór deklaracji, który udostępnimy Państwu w najbliższym czasie.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nową deklarację właściciel nieruchomości składa w terminie 14 dni od:
-
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
- dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli m. in. zużycie wody.

 

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni. 

UWAGA!

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są zawrzeć indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem świadczącym usługi w zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów.

 

2. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 – 120 Widuchowa, pokój 01, parter.
Deklarację można również złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP.

3. KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIA OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe co do wybranej metody.

Niezłożenie deklaracji może skutkować nałożeniem kary porządkowej do 2.800 zł (na podstawie art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. TERMINY REGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA
- styczeń i luty – do 15 lutego danego roku
- marzec – do 15 marca danego roku
- kwiecień – do 15 kwietnia danego roku
- maj – do 15 maja danego roku
- czerwiec – do 15 czerwca danego roku
- lipiec – do 15 lipca danego roku
- sierpień – do 15 sierpnia danego roku
- wrzesień – do 15 września danego roku
- październik – do 15 października danego roku
- listopad – do 15 listopada danego roku
- grudzień – do 15 grudnia danego roku.

5. REGULOWANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłaty należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez Urząd Gminy Widuchowej, po złożeniu deklaracji.

6. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
- Wszyscy mieszkańcy Gminy Widuchowa mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, pozostałe (zmieszane).
- W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
- Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki na odpady komunalne, worki z odpadami zebranymi selektywne prze wejściem na teren nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
- W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić worki, pojemniki przed posesję o 6 rano.
- Właściciel nieruchomości jest zobligowany do oznakowania nieruchomości numerem porządkowym umieszczonym w widocznym miejscu.
- Pojemniki stojące za ogrodzeniem, do których nie ma dostępu lub zamknięte na klucz w tzw. „boksach śmieciowych” nie będą opróżniane.

Wpisany przez: Mariusz Gralak