herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi nt. projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688),działające na terenie Gminy Widuchowa.

Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Termin spotkania
21 listopada 2019 r., godz. 16:00, Urząd Gminy Widuchowa

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu
Osoba do kontaktu:
Magdalena Plura
tel. 91 41-67-255 wew.36
e-mail:
ok@widuchowa.pl

Załącznik – Zarządzenie Wójta wraz z załącznikami
Załącznik – Formularz zgłaszania opinii
Załącznik – Projekt ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Wpisany przez: Mariusz Gralak