herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ogłoszenie Wójt Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 688),działające na terenie Gminy Widuchowa.

Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Termin konsultacji
od 13 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

Forma konsultacji
a) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Ogłoszenie nt. spotkania zostanie podane na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa.
b) wyrażenie pisemnej opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na określonym do tego formularzu (załącznik 1).

Za prawidłowy termin złożenia opinii w formie pisemnej uznaje się datę wpływu formularza do Urzędu Gminy.
Formularze zgłaszania opinii przyjmowane są:
- osobiście w godzinach 7.15-15.15 w Sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2020 rok”;
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2020 rok”;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ok@widuchowa.pl

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu
Zarządzenie z projektem uchwały zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy Widuchowa w dziale Aktualności i Współpraca z organizacjami / dokumenty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi/Dokumenty/Ogłoszenia NGO. Ponadto ogłoszenie o konsultacjach, jak i o spotkaniu zostaną umieszczone na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.
Ponadto ogłoszenie zostanie umieszczone na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

Osoba do kontaktu:
tel. 91 41-67-255 wew. 36
e-mail:
ok@widuchowa.pl

 

Załącznik – Zarządzenie Wójta wraz z załącznikami
Załącznik – Formularz zgłaszania opinii
Załącznik – Projekt ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak