herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Konkurs organizuje Wójt Gminy Widuchowa w ramach imprezy dożynkowej – Dożynki 2019. Celem konkursu jest propagowanie idei proekologicznego stylu życia.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – grupy przedszkolne
Kategoria II –  szkoły podstawowe, klasy I – III
Kategoria III – szkoły podstawowe, klasy IV – VI

Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko z terenu gminy Widuchowa, które wykona pracę plastyczną, dowolną techniką na temat:
- ochrony przyrody i jej zasobów
- ograniczania ilości powstawania odpadów, sposobów ich przetwarzania

Wymagania techniczne:
 Praca może być wykonana dowolną techniką np. plakat, wyklejanka, komiks, praca przestrzenna.
Prace konkursowe muszą zawierać: imię, nazwisko oraz wiek autora.

Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.

Postanowienia końcowe:
Prace konkursowe należy kierować do Urzędu Gminy Widuchowa znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej 8, pok. 14, I piętro, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2019 roku.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas Dożynek w Widuchowej oraz zamieszczone będą na stronie internetowej www.widuchowa.pl

Dla laureatów i uczestników konkursu przewidziane są nagrody oraz upominki.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gmina Widuchowa z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 8, 74-120 Widuchowa.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Widuchowa jest osoba dostępna pod adresem iod@widuchowa.pl
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. klasa
6.Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem org@widuchowa.pl
7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail org@widuchowa.pl
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu,
9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Wójt Gminy Widuchowa
Anna Kusy Kłos

 

= = = Oświadczenie uczestnika konkursu do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak