herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Południowa brama Międzyodrza - Odra na fotografiach”

I. Organizator
Gmina Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

II. Zasady
1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane samodzielnie, będące oryginałami, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
5. Wymiar dostarczonych fotografii nie mniejszy niż 9 cm x 13 cm oraz nagranie na płytę CD.
4. Oddane fotografie należy opatrzyć informacją:  co przedstawia fotografia, miejsce jej wykonania i autora (opisać drukowanymi literami)
5. Każdy uczestnik może złożyć max. 10 zdjęć, ale wśród nagrodzonych i wyróżnionych nie może się znaleźć więcej niż jedno.
6. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
7. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
8. Prace nie będą zwracane.
9. Po konkursie zdjęcia przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy Widuchowa.
10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Urzędu Gminy oraz na urzędowym profilu Facebook.

III. Termin
Wykonane fotografie należy dostarczyć w formie papierowej do Referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 - I piętro, pokój nr 011 do godziny 14.00 dnia 19.06.2019 r.

IV. Ogłoszenie wyników i nagrody
Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Urzędu Gminy, urzędowym profilu Facebook oraz podczas Jarmarku Widuchowskiego w dniach 21-22.06.2019 r., gdzie autorzy najlepszych fotografii otrzymają upominki.

V. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach Gminy. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak