herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się VII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
6. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
7.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 10 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Widuchowa za rok 2018.
10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Widuchowa za rok 2018.

Podjęcie uchwał:
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania.
12. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2018 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego  nr 5 w budynku nr 7 w Kłodowie  wraz z udziałem w budynku gospodarczym, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski:

22. Interpelacje  i zapytania radnych.
23. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
24. Wolne wnioski.
25. Ustalenie terminu VIII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
26. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak