herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Sesja Rady Gminy Widuchowa, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Widuchowa za rok 2018 odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 w Referacie Organizacyjnym pokój nr 11,  do dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek) do godziny 1515.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 w Referacie Organizacyjnym pokój nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa
Dariusz Filipiak


Formularz- zgłoszenie do debaty

RAPORT O STANIE GMINY WIDUCHOWA ZA ROK 2018

Wpisany przez: Andrzej Stachura