herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

We wtorek 26 marca 2019 r. zebrania wyborcze odbyły się w dwóch sołectwach: Czarnówko i Pacholęta. Dzięki dużej frekwencji zebrania odbyły się w pierwszym terminie.
Na funkcję Sołtysa mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury. Nowym Sołtysem Sołectwa Czarnówko została Pani Daniela Mach. W skład trzyosobowej rady Sołeckiej weszli: Paulina Kurzeja, Piotr Wermuth i Anna Baranowska.


W Pacholętach mieszkańcy ponownie wybrali Sołtysem Stanisława Czyża. Wybrano również nową Radę Sołecką w składzie: Maria Markowicz, Jolanta Juzyszyn, Czesław Głowacki, Piotr Gmiński i Adrian Stawierej.

Gratulujemy wyboru wszystkim Państwu - Sołtysom i członkom Rad Sołeckich. Życzymy satysfakcji z pełnienia ważnych funkcji społecznych oraz wielu sukcesów w pracy na rzecz i dla dobra mieszkańców Sołectw Pacholęta i Czarnówko.


Wpisany przez: Andrzej Stachura