herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W niedzielne popołudnie 10 marca 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie w Widuchowej zwołane przez Wójt Annę Kusy - Kłos w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej największego sołectwa w gminie. W zebraniu wzięło udział 95 mieszkańców z miejscowości: Widuchowa, Lubiczyn i Widuchowa-Stacja.

W wyborach sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę - Pani Ewy Adamiak. Komisja skrutacyjna bardzo profesjonalnie przeprowadziła głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Przewodnicząca Barbara Szczawik odczytała protokół z głosowania - na 90 wydanych kart do głosowania oddano 90 głosów ważnych - w tym 90 głosów "ZA" kandydaturą Ewy Adamiak, która została nowym Sołtysem Sołectwa Widuchowa.

To rzadkość, aby kandydat uzyskał 100 procent poparcia wyborców. Gratulujemy Pani Ewie osiągniętego wyniku, który świadczy o 100 procentowym zaufaniu mieszkańców i stanowi dowód uznania za dotychczasową działalność w radzie sołeckiej i zaangażówanie w pracę na rzecz Sołectwa Widuchowa.

W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono 8 kandydatów. W skład siedmioosobowej Rady weszli: Alicja Najcel, Wojciech Szczawik, Alicja Korczyńska, Jadwiga Koszewska, Ryszard Zawadzki, Renata RomanAgnieszka Madej.

 

Nowym Radnym Rady Sołeckiej i Pani Sołtys życzymy samych sukcesów, optymizmu, determinacji i skuteczności w działaniu. Mamy nadzieję, że praca społeczna na rzecz lokalnego środowiska przy współudziale władz samorządowych da wymierne korzyści i przyniesie dużo satysfakcji  oraz zadowolenie mieszkańców Sołectwa Widuchowa.

Wpisany przez: Andrzej Stachura