herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się IV Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 17 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z wykonania postanowień przepisów art.36 ust. 1-3, ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z realizacji postanowień Uchwały Nr V/43/2003  Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom, zmienionej Uchwałą Nr XIV/149/2016  Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2016 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Podjęcie uchwał:
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Interpelacje, zapytania, wnioski:
13.
Interpelacje  i zapytania radnych.
14. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16.Ustalenie terminu V Sesji Rady Gminy Widuchowa.
17.Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak