herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W 2019 ROKU

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 30 stycznia 2019  roku.

1. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej w 2019 roku.
2. Kandydatami komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok. 11), z dopiskiem  „Nabór do komisji opiniującej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku” do 13 lutego 2019 r.
4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Kandydaci na członka komisji konkursowej powinni spełniać następujące kryteria:
- są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności,
- akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.
6. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
7. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
8. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.
9. Zadania komisji konkursowej:
- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty,
10. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu – o dokładnym terminie posiedzenia wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.
11. Informacji na temat naboru udziela Monika Nowicka (tel. 91 4167-255, wew.36).

= = = Formularz zgłoszenia kandydata do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak