herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się III Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 20 grudnia 2018 r. do 17 stycznia 2019 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Podjęcie uchwał:
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczenia biurowego w budynku stanowiącym własność Gminy Widuchowa.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019.

Interpelacje, zapytania, wnioski:
15.
Interpelacje  i zapytania radnych.
16. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Ustalenie terminu IV Sesji Rady Gminy Widuchowa.
19. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak