herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza, że od 27 listopada do 05 grudnia 2018 r. przeprowadza się konsultacje z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.
Ww. podmioty mogą składać opinie do Wójta Gminy Widuchowa.
 Formą konsultacji jest przyjmowanie pisemnych opinii składanych za pomocą formularza:
1. drogą pocztową na adres: ul. Grunwaldzka 8,74-120 Widuchowa
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: org@widuchowa.pl
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Monika Nowicka – Samodzielne stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

Informacje o konsultacjach projektu „Roczny program współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019” udostępnione zostaną na stronie internetowej Gminy Widuchowa www.widuchowa.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa www.bip.widuchowa.pl  
Uchwała oraz formularz konsultacji w załączeniu.

Ogłoszenie w BIP
Projekt uchwały
Formularz konsultacji

Wpisany przez: Andrzej Stachura