herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W lipcu b.r. udało się zakończyć proces przygotowania trzech najważniejszych gminnych inwestycji i rozpocząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Warunkiem rozpoczęcia wszystkich wymienionych poniżej inwestycji było: przygotowanie dokumentacji projektowej, zaplanowanie w budżecie gmniny środków na wkład własny wymagany przy ubieganiu się o środki z zewnątrz, złożenie wniosku o dofinansowanie, pozytywna weryfikacja wniosku, podpisanie umowy dofinansowania. Jak widać droga do ogłoszenia przetargu jest długa, trudna i niepewna. Dzięki ogromnej pracy i staraniom wielu osób - projektantów i urzędników z Wójt Anną Kusy - Kłos na czele dotarliśmy do następnego etapu, którym będzie wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym, podpisanie umowy i właściwa realizacja inwestycji.

Na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa (BIP) ogłoszono przetargi na następujące zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych:

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice - inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowa obejmie 1,025 km drogi w miejscowości Marwice.  Przewidywany koszt zadania - 464 499,08 zł, a kwota dofinansowania 82 088,85 zł (17 %). Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 11 czerwca 2018 r. Przetarg ogłoszono 6 lipca 2018 r. Otwarcie ofert 26 lipca 2018 r. o  godz. 12.00.
  2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie - inwestycja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Gospodarka wodno-ściekowa". Wartość dofinansowania - 318 167 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 10 maja 2017 r., aneksowana w 2018 r. Przetarg ogłoszono 19 lipca 2018 r. Otwarcie ofert 03 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00.
  3. Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo-jezdny wraz z przebudową infrastruktury teletechnicznej w Widuchowej - inwestycja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany koszt zadania to 1 873 780,35 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 1 071 389 zł (63,63 %). Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 30 maja 2017 r. Przetarg ogłoszono 25 lipca 2018 r. Otwarcie ofert  10 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00.

Wpisany przez: Andrzej Stachura