herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ramach złożonego przez Gminę wniosku do Ministra Sprawiedliwości Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 24 lipca 2018 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Bachty podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak.

Przedmiotem podpisanej umowy jest realizacja zadań w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I, Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina nabędzie wyposażenie i sprzęt ratownictwa technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj.: OSP Widuchowa i OSP Krzywin na łączną kwotę 42 987,00 zł, z czego 42 557,13 zł to przyznana dotacja celowa oraz udział własny Gminy w postaci 1% w kwocie 429,87 zł.

Wpisany przez: Mariusz Gralak