herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji zadań zawartych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o., pełniącą rolę Konsultanta Pomocy Technicznej, przygotowuje się do realizacji zadania Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza. W związku z tym mamy przyjemność poinformować o konferencji, której tematem jest prezentacja aktualnego stanu zaawansowania prac przygotowawczych.

Konferencja odbędzie się w Auli Auditorium Maximum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 17.00.

Podczas Konferencji zostaną przedstawione informacje z zakresu analizy hydraulicznej oraz środowiskowej, które będą wykorzystane przy opracowaniu koncepcji realizacji działań na Międzyodrzu.

Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny i każdy zainteresowany może wziąć w niej udział. Część spotkania przeznaczona będzie na debatę zgromadzonych uczestników.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, mający na celu poprawę ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi, realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Wpisany przez: Andrzej Stachura