herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

Okolicznościami tymi mogą m.in. być:
- podjęcie działalności rolniczej,
- zakup lub sprzedaż gruntów rolnych,
- wydzierżawienie gospodarstwa rolnego,
- podjęcie innej niż rolnicza aktywności zawodowej, w tym podjęcie zatrudnienia,
- przyznanie prawa do świadczenia (np. renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego),
- przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.

Wpisany przez: Mariusz Gralak