herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 29 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

Podjęcie uchwał:

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2016 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Radną Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak