herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody związane z usuwaniem drzew i krzewów. Zmiany dotyczą m.in.:

- obowiązku dokonania zgłoszenia do organu (Wójta Gminy), zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,

- obowiązek dokonania zgłoszenia nie dotyczy osób fizycznych zamierzających usunąć  drzewo ze swojej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:
1)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wpisany przez: Mariusz Gralak