herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, na rok szkolny 2017/2018.

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r. informację o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbie punktów za poszczególne kryteria.

Wójt Gminy Widuchowa w dniu 12 kwietnia 2017 r. wydał Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2017/2018.(Szczegółowy harmonogram).

Dzieci w wieku od trzech do pięciu lat z roczników: 2014, 2013, 2012 przyjmowane będą do placówek:

  • Gminnego Przedszkola w Widuchowej, ul Tatrzańska 20, 74-120 Widuchowa;
  • Punktu Przedszkolnego w Krzywinie, ul Królewiecka 44a, 74-121 Krzywin.

Dzieci sześcioletnie z rocznika: 2011 przyjmowane będą do oddziałów przedszkolnych (tzw. "zerówek") w szkołach podstawowych:

  • Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Widuchowej, ul. Barnima III 1, 74-120 Widuchowa;
  • Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzywinie, ul Królewiecka 42, 74-121 Krzywin.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziaów przedszkolnych po przeprowadzeniu I etapu postępowania rekrutacyjnego, podczas którego komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe. W przypadku równej liczby punktów lub gdy po pierwszym etapie rekrutacji placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie brane są pod uwagę szczegółowe kryteria określone przez organ prowadzący w formie uchwały Rady Gminy.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywać się będzie w dniach od 24 kwietnia do 12 maja 2017 r. Postępowanie rekrutacyjne zakończy się w dniu 26 maja 2017 r, a postępowanie uzupełniające w dniu 23 czerwca 2017 r. podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. W przypadku nieprzyjęcia dziecka rodzicom/prawnym opiekunom przysługują środki odwoławcze.

Druki wniosków można otrzymać w sekretariacie przedszkola i szkoły podstawowej. Szczegółowe kryteria brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr XIX/221/2017 r. z dnia 27 marca 2017 r. (Treść uchwały).


Dzieci siedmioletnie urodzone w 2010 r. przyjmowane będą do klas pierwszych szkół podstawowych:

  • Szkoły Podstawowej w Widuchowej ul. Barnima III 1, 74-120 Widuchowa,
  • Szkoły Podstawowej w Krzywinie, ul Królewiecka 42, 74-121 Krzywin,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W tym przypadku w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w formie uchwały Rady Gminy.

Składanie wniosków o przyjęcie do  klasy I szkoły podstawowej odbywać się będzie w dniach od 24 kwietnia do 12 maja 2017 r. Postępowanie rekrutacyjne zakończy się w dniu 26 maja 2017 r, a postępowanie uzupełniające w dniu 23 czerwca 2017 r.

Druki zgłoszenia i wnioski można otrzymać w sekretariacie szkoły podstawowej. Szczegółowe kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu szkoły określa Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr XIX/222/2017 r. z dnia 27 marca 2017 r. (Treść uchwały).

Wpisany przez: Andrzej Stachura