herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 (wtorek) w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się II Sesja IX Kadencji Rady Gminy Widuchowa

 

Porządek obrad:
1.
Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
7. Uroczyste wręczenie dyplomów uznania najlepszym absolwentom szkół podstawowych w Gminie Widuchowa oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom lub opiekunom prawnym.
8. Złożenie gratulacji z okazji wyboru na kadencję lat 2024 – 2029 nowo wybranym sołtysom.

Sprawozdania i informacje
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 7 maja 2024 r. do 25 czerwca 2024 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Widuchowa za rok 2023.
11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Widuchowa za rok 2023.

Podjęcie uchwał
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania.
13. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2023.
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
c) odczytanie Uchwały Nr 50.130.4.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia,
d) opinie komisji,
e) dyskusja,
f) głosowanie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
c) odczytanie Uchwały Nr 50.130.6.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa w sprawie absolutorium,
d) opinie komisji,
e) dyskusja,
f) głosowanie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu w Widuchowej przy ulicy Tatrzańskiej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
21. Interpelacje  i zapytania radnych.
22. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
23. Wolne wnioski.
24. Ustalenie terminu III Sesji Rady Gminy Widuchowa.
25. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak