herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 29 września 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady LIV Sesji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad
1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 31 sierpnia 2023 r. do 29 września 2023 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję lat 2024-2027.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty.

Interpelacje, zapytania, wnioski
11. Interpelacje  i zapytania radnych.
12. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Ustalenie terminu LV Sesji Rady Gminy Widuchowa.
15. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak