herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych przy ulicy Polnej w Widuchowej, obręb Widuchowa 1.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych przy ulicy Polnej w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 1, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00049712/5:

1.działka nr 251/6 o powierzchni 0,1259 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.43.2023 z dnia 04.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/6, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 76 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.działka nr 251/7 o powierzchni 0,1227 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.44.2023 z dnia 01.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/7, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 75 000 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt pięć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

3.działka nr 251/8 o powierzchni 0,1378 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.45.2023 z dnia 01.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/8, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 82 000 zł (słownie złotych : osiemdziesiąt dwa tysiące).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

4.działka nr 251/9 o powierzchni 0,1091 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.46.2023 z dnia 01.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/9, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 71 000 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt jeden tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

5.działka nr 251/10 o powierzchni 0,1473 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.47.2023 z dnia 01.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/10, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 90 000 zł (słownie złotych : dziewięćdziesiąt tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6.działka nr 251/11 o powierzchni 0,1229 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.48.2023 z dnia 01.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/11, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 78 000 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt osiem tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

7.działka nr 251/12 o powierzchni 0,1193 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.49.2023 z dnia 01.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/12, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 76 000 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt sześć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

8.działka nr 251/13 o powierzchni 0,1060 ha, dla której została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa nr GNPP.6730.50.2023 z dnia 01.09.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z zabudową na terenie działki nr 251/13, położonej w obr. Widuchowa 1.
Cena wywoławcza wynosi 70 000 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Działki obciążone są dzierżawą do dnia 30.09.2023 r. Innych obciążeń ani zobowiązań nie posiadają.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13.09.2023 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02 o godz. 10.30.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Gminy Widuchowa nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej najpóźniej do dnia 19.10.2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Widuchowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.

Nabywca zobowiązany będzie do:
- przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
- wykonania na własny koszt uzbrojenia technicznego niezbędnego do realizacji zamierzonej inwestycji oraz dojazdu do działki w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
- w razie występowania w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją, dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielami sieci,
-przejęcia wraz z gruntem obowiązku usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym drzew i krzewów,
- w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew - do jej wykonania na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- zlecenia na własny koszt uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości,
- zapłacenia w całości kosztów spisania notarialnej umowy sprzedaży i opłat sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem nieruchomości na gruncie.
Właściciel sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem  mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 28 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wpisany przez: Mariusz Gralak