herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 16 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Informacja firmy PERSPEKTIVE S.C. na temat opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Widuchowa”.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 02 marca 2016 r. do 16 maja 2016 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2015 rok – przedstawia Pani Wójt Anna Kusy-Kłos.
5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko” w gminie Widuchowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Widuchowa i będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w Rynicy, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na odpłatne nabycie przez  Gminę  Widuchowa nieruchomości niezabudowanej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
24. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
25. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego.

Wpisany przez: Mariusz Gralak