herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa informuje wszystkich mieszkańców Gminy Widuchowa o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
W związku z powyższym Gmina Widuchowa w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej.

Jednocześnie informujemy, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych po dacie uzyskania decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie o przyznanym dofinansowaniu obejmujących wyłącznie:
- demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
- transport odpadów zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniu nie podlega zabezpieczenie dachu oraz zakup nowego pokrycia !

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8, 74‑120 Widuchowa do dnia 17 lutego 2023 r.

Po tej dacie tutejszy Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, oznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia oraz złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski w zakresie części II. konkursu do 30 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania środków (kwota środków przeznaczonych w roku 2023 na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla przedsiębiorców wynosi 300 000,00 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000,00 zł), z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie (ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin): https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/dokumenty-do-pobrania/ 

Wniosek przystąpienia do programu usuwania azbestu!

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Widuchowa pod numer telefonu 91 41 67 255 wew. 35

Wpisany przez: Mariusz Gralak