herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa będzie prowadzona przez inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym
W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Widuchowa będą mogli zakupić węgiel kamienny po przedstawieniu innemu podmiotowi zaświadczenia, wystawionego przez Wójta Gminy Widuchowa, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w przypadku, gdy dodatek nie został jeszcze wypłacony. W przypadku gospodarstw domowych, które nie złożyły dotychczas wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zakupu węgla kamiennego będzie można dokonać przedstawiając zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego.
Wnioski o wydanie zaświadczenia, o którym mowa powyżej, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej pok. Nr 4.
Druki wniosku o wydanie zaświadczenia są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej pok. Nr 04 lub w Urzędzie Gminy Widuchowa pok. Nr 12 ( sekretariat). 

Wniosek dostępny jest również w wersji elektronicznej: 
Wniosek o wydanie zaświadczenia
 

Wpisany przez: Andrzej Stachura