herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

🟥Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
 
🟥Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 
🟥Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 roku:
– w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym).
Ważne! Podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisu osobistego dotyczy wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych a nie pisma przewodniego przekazującego wniosek za pomocą platformy ePUAP.
– tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej.
 
⚫️Zmiany w dodatku węglowym
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 19 września 2022 poz. 1967 z póżn. zm.) wszystkie przyjęte wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą podlegały ponownej weryfikacji bez konieczności ponownego ich składania.
🟥Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
🟥W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
🟥W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do 30 grudnia 2022 r.
Kierując się dobrem społecznym dopełnimy wszelkich starań abyście Państwo otrzymali świadczenie w możliwie jak najszybszym terminie. Pierwsze przelewy planowane są na początku października.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 4167255 wew. 41, 42 i 43.

Wpisany przez: Mariusz Gralak