herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowany ze  środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu senior może uzyskać wsparcie w czynnościach dnia codziennego takich jak:

  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • pomoc przy realizacji recept (koszt zakupionych leków pokrywa senior),
  • innych indywidualnych potrzeb.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej pod nr telefonu  91 416 72 55 wew. 43 lub dzwoniąc pod ogólnopolską infolinię na bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11.

Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak