herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
28 czerwca odbyła się 40 sesja Rady Gminy Widuchowa. Obrady rozpoczęła bardzo miła uroczystość, ponieważ wręczono listy gratulacyjne wyróżniającym się absolwentom obu szkół podstawowych oraz ich rodzicom. 13. ósmoklasistów, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, otrzymało listy gratulacyjne i upominki od Radnych Rady Gminy Widuchowa oraz Wójta Gminy.
W porządku obrad było 10 uchwał. Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania, zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i jednomyślnie udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
Przegłosowano także uchwały dot.
✔️aktualizacji założeń do planu zaopatrzeniu w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
✔️ wyrażenia zgodny na nabycie przez Gminę Widuchowa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pacholęta
✔️ w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 ( m.in. dotacje na modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Widuchowej, Ognicy i Żelechowie -210 tys. zł, dotacje dla jednostek OSP na remonty)
✔️ w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy
W czasie sesji pojawił się wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, który wręczył dyrektorowi SP w Widuchowej 18 zestawów komputerowych z zasobów Urzędu Marszałkowskiego WZ. Radni skorzystali z obecności marszałka i zadawali mu pytania dotyczące m. in. remontów dróg wojewódzkich.
Sesję zakończyły interpelacje i wolne wnioski.
Kolejna sesja planowana jest na ostatni wtorek sierpnia.

Wpisany przez: Mariusz Gralak