herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XL Sesji Rady Gminy Widuchowa. 

 

Porządek obrad
1.
Otwarcie XL Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 10 maja 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Widuchowa za rok 2021.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Widuchowa za rok 2021.

Podjęcie uchwał
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2021.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Widuchowa.
12. Prezentacja dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Widuchowa”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.      

Interpelacje, zapytania, wnioski
15. Interpelacje  i zapytania radnych.
16. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Ustalenie terminu XLI Sesji Rady Gminy Widuchowa.
19. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak