herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXXIX  Sesji Rady Gminy Widuchowa. 

 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 07 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2021 rok.

Podjęcie uchwał
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Widuchowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości z terenu Gminy Widuchowa na lata 2020 – 2030.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Żelechowo i Kiełbice, obręb Żelechowo, gm. Widuchowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilcze i Żarczyn, obręb Żarczyn, gm. Widuchowa.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Widuchowa  na zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
16.
Interpelacje  i zapytania radnych.
17. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Ustalenie terminu XL Sesji Rady Gminy Widuchowa.
20. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak