herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 stycznia 2022 r. o godz.10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Widuchowa.

W oparciu o art. 15 zzx ust.2 i 3 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa zarządził przeprowadzenie obrad komisji w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wpisany przez: Mariusz Gralak