herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa pozyskała środki finansowe w wysokości 173 502,00 zł na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.
Pozyskane środki finansowe będą wsparciem dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Widuchowa oraz dla ich rodzin. Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Z pomocy tej skorzystają dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Usługa asystencji osobistej to zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel. 91 416 72 55 wew. 43,41

Wpisany przez: Mariusz Gralak