herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 26 października 2021 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXXII  Sesji Rady Gminy Widuchowa. 

 

Porządek obrad
1.
Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy.
2.
Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 września 2021 r. do 26 października 2021 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa.  

Interpelacje, zapytania, wnioski
12. Interpelacje  i zapytania radnych.
13. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Ustalenie terminu XXXIII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
16. Zamknięcie obrad.        

Wpisany przez: Mariusz Gralak