herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.   dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniani osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać:

  1. Osobiście w GOPS Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8
  2. Telefonicznie dzwoniąc pod numer 91 4167255 wew. 43 lub 41
  3. Na stronie internetowej http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny do dnia 20.10.2021 r. w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej.

Zebrane informacje niezbędne są do ustalenia zapotrzebowania na tego typu formę wsparcia w 2022 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny

Wpisany przez: Andrzej Stachura