herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXXI  Sesji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 24 sierpnia 2021 r. do 28 września 2021 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Podjęcie uchwał
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Ustalenie terminu XXXII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
14. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak