herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Dębogóra, stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 21/2, 21/3, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19 i 21/20 obręb Dębogóra, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-933 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/50/95.

1. działka nr 21/2 o pow. 0,1937 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00048020/0
2. działka nr 21/3 o pow. 0,0867 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00035448/2
3. działka nr 21/8 o pow. 0,1256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00046522/5
4. działka nr 21/9 o pow. 2,5388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00046522/5
5. działka nr 21/18 o pow. 1,8038 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00046522/5
6. działka nr 21/19 o pow. 5,3017 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00048839/4
7. działka nr 21/20 o pow. 0,1176 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00048840/4

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa działka nr 21/2 położona jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem 1RP- strefa zabudowy produkcji rolnej, działki nr 21/3, 21/8,21/9, 21/18,21/19,21/20 położone są w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem ZP- parki.

Cena wywoławcza wynosi 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy).
Ustaloną cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, pok. nr 02 o godz. 10.00

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 14.10.2021 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak