herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 25 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Widuchowa za rok 2020.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Widuchowa za rok 2020.

Podjęcie uchwał
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania.
9. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kiełbicze".
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Widuchowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Żarczyn.

Interpelacje, zapytania, wnioski
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski.
18. Ustalenie terminu XXX Sesji Rady Gminy Widuchowa.
19. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak