herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Urząd Gminy Widuchowa informuje o rozpoczęciu prowadzenia kontroli prawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy. Sprawdzeniu będą podlegały pojemniki i worki wystawiane przed daną nieruchomość.
Pierwszą stwierdzoną nieprawidłowość pracownicy Urzędu Gminy Widuchowa oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. będą oznaczać za pomocą specjalnej naklejki informacyjnej w kolorze żółtym, którą zostanie oznakowany pojemnik lub worek o treści: „Popraw swoją segregację”. Ponowne stwierdzenie nieprawidłowości będzie oznakowane naklejką w kolorze czerwonym.

Jakie konsekwencje poniesie właściciel, jeżeli na danym adresie TRZYKROTNIE zostanie stwierdzone nieprawidłowe segregowanie odpadów komunalnych?

Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty: W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi czterokrotność stawki określonej w ust. 1, tj. 40 zł za m3 zużytej wody” oraz na podstawie art. 6ka ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.): „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej”.

Przykład:

  Na danej nieruchomości są kompostowane odpady biodegradowalne Na danej nieruchomości nie są kompostowane odpady biodegradowalne
Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9,70 zł za 1m3 zużytej wody 10 zł za 1m3 zużytej wody
Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieprawidłowości 38,80 zł za 1m3 zużytej wody 40 zł za 1m3 zużytej wody

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak