herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
W roku 2020 Gmina Widuchowa osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych – metal, papier, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie 31,82 %. Odzysk odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 roku został osiągnięty w 100%. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2020 roku w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 0%.

Wpisany przez: Mariusz Gralak