herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA
NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY WIDUCHOWA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY W 2021 R.

Wnioski można składać w terminie od 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Limit środków przeznaczonych na dotację, określony w uchwale budżetowej – w roku budżetowym 2021 to kwota 12.000,00 zł.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.
O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Widuchowa

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy  Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa oraz pod linkiem: WNIOSEK_OŚWIADCZENIE

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem określającym zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Widuchowa,” zatwierdzonego Uchwałą  Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2020 r.  (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2253)  dostępnym pod linkiem - REGULAMIN

Bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 91 416 72 55 wew. 30

Wpisany przez: Mariusz Gralak