herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
➡ dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
➡ działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
➡ działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
➡ atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy.
Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
💰 I miejsca - 40 000 zł
💰 II miejsca - 30 000 zł
💰 III miejsca - 20 000 zł
💰 Wyróżnienia - 10 000 zł
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 9 maja 2021 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne na: http://bip.rbip.wzp.pl/.../konkurs-piekna...

Wpisany przez: Mariusz Gralak