herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Widuchowa, dnia 06 kwietnia 2021r.

ZAPYTANIE CENOWE
Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa
NIP 858-17-26-084

NABYWCA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Widuchowa, w dni powszednie, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020.1876 t.j.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598 ze zm.).
2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozumie się świadczenie usług polegających w szczególności na:
1) rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2020. 1398 ze zm.),
2) zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020.685 t.j.).
3. Przedmiotowe usługi obejmują:
Neurologopedę – 10 godzin w miesiącu,
4. Szacowana liczba świadczeniobiorców: 1 osoba.
5. Przez 1 godzinę usługi rozumie się 60 minut liczone jako faktycznie przepracowany czas, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.
6. Liczba osób i godzin objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Aktualnie z usług korzystać będzie 1 osoba.
7. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia 23.04.2021r. do dnia 04.02.2022 r.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA:
Rozpoznanie cenowe.

V. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE:
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ppkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ppkt 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

VI. WYMAGANA DOKUMENTACJA:
1.
Oferta cenowa za wykonanie 1 godz. (60 min.) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem kosztów dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania usługi – załącznik nr 1 do zapytania.
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt V ppkt 1 (kserokopie).
3. Inne  dodatkowe  dokumenty  potwierdzające  posiadane  kwalifikacje  i  umiejętności (kserokopie).
4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt V ppkt 2 (kserokopie).
5. Wykonawca zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. Dopuszcza się składanie częściowych ofert na poszczególne rodzaje usług.
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto złotych polskich
i określać przedmiot zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub odręcznie (czytelnym pismem), nieścieralnym atramentem lub długopisem.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
7. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie leżało to w interesie Zamawiającego.
9. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania cenowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania cenowego.

VIII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1.
Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu cenowym.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 8, 74 – 120 Widuchowa lub elektronicznie na e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r., do godz. 15:00 w GOPS Widuchowa /pok. 04 -06/.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
5. Wykonawca składający osobiście ofertę wraz z załącznikami winien to uczynić w zamkniętej kopercie, posiadającej oznaczenie: nazwa oferenta i jego adres, nazwa zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania – „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.”

IX. OCENA I KRYTERIA WYBORU OFERT:
1.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
3. Oferty będą oceniane na podstawie ceny całkowitej brutto 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
4. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem, a rozstrzygnięcie umieści na stronie BIP gopswiduchowa.nbip.pl/

X. ZAWARCIE UMOWY I INNE POSTANOWIENIA:
1.
Wykonawca powierzać będzie świadczenie usług opiekuńczych osobom posiadającym udokumentowane doświadczenie w pracy z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) podania wykazu osób, które będą świadczyć usługi objęte umową wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane umiejętności i kwalifikacje (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
b) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonają podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny.
4. Szczegółowy zakres świadczonych usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego klienta, na podstawie zaleceń lekarza oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert, a w przypadku istotnego wpływu zapytań na treść składanych w postępowaniu ofert, do przedłużenia terminu ich składania.
6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Maria Woźniak e-mail gopswid@zgwrp.org.pl, tel. 91 416 72 55 wew. 41

XI. ZAŁĄCZNIKI:
1.
Załącznik nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania cenowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Kierownik
Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej
Maria Woźniak

Wpisany przez: Mariusz Gralak