herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

W oparciu o art. 15 zzx ust.3  ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa zarządził przeprowadzenie obrad komisji w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Tematyka:
Wykorzystanie środków budżetowych w placówkach oświatowych w zakresie: doskonalenia zawodowego nauczycieli, pomocy zdrowotnej, stypendiów naukowych i sportowych, funduszu świadczeń socjalnych.

Wpisany przez: Mariusz Gralak