herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kwotę zadeklarowaną w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w ubiegłym roku dla każdego właściciela nieruchomości.
Termin wnoszenia opłaty za miesiąc styczeń i luty upłynął 15 lutego 2021 r.
Ponadto informujemy, iż blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą rozsyłane drogą pocztową oraz elektroniczną.

Wpisany przez: Mariusz Gralak