herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa
zaprasza do składania ofert
w pisemnym przetargu ofertowym
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa;
tel. 91 4167255, fax 91 4167281;
e-mail: oc@widuchowa.pl;

2. Przedmiot sprzedaży:
Marka i typ samochodu – Star 244 karosacja Jelcz 005;
Rok produkcji – 1978;
Stan licznika – 19 291 km;
Paliwo – ON;

Dane uzupełniające:

 • samochód sprawny;
 • posiada ważny przegląd techniczny (do 31.03.2021) i jest ubezpieczony (do 31.12.2021).
 • zbiornik wodny 2500l;
 • zbiornik na środek pianotwórczy 250l;
 • działko wodne;
 • zraszacze przednie;
 • autopompa A16/8 63 m3/h 1997 r.;

3. Minimalna cena sprzedaży pojazdu:
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód można oglądać przy remizie OSP w Widuchowej do dnia 26 lutego 2021 roku.
Termin oględzin należy ustalić telefonicznie.
Osoba do kontaktu: Mariusz Gralak, tel. 91 4167255, kom. 608362318.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco:
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244”
„Nie otwierać przed godziną 10.30 dnia 26.02.2021 r.".

Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego pod adresem Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Widuchowej w sali nr 02 (sala konferencyjna).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

7. Informacje dodatkowe

 1. Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Pan Mariusz Gralak - Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowegomw Widuchowej w godzinach pracy Urzędu, nr telefonu 91 4167255, kom.608362318.
 2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży wg załączonego wzoru – zał. nr 2.

Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Widuchowa nr 82 9377 0000 0200 0244 2020 0001 w Banku Spółdzielczym Filia w Widuchowej w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.

 1. W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 3. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna:

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Widuchowej będzie pod numerem tel. 91 4167255 lub email: iod@widuchowa.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

= = = Pełna treść ogłoszenia z załącznikami do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak