herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

INFORMACJA O WYBRANEJ METODZIE USTALANIA OPŁATY ORAZ O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA

Na podstawie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Widuchowa w Uchwale nr XX/140/2020, z dnia 07 października 2020 roku, dokonała wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg ilości zużytej wody.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza się w następujący sposób:
 - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę stanowi iloczyn:

ilość zużytej wody z danej nieruchomości* w m3 x stawka

*(średniomiesięczne zużycie wody= ilość wody zużytej w 4 kolejnych miesiącach poprzedzających dzień złożenia deklaracji)

UWAGA: do ilości wody nie wlicza się wody bezpowrotnie zużytej np. wykorzystywanej do ogrodu ustalanej na podstawie wskazań licznika dodatkowego.

- w przypadku nieruchomości niewyposażonej w wodomierz lub gdy na nieruchomości korzysta się z wody z własnego ujęcia, podstawą do ustalenia opłaty stanowi:

przeciętna norma zużycia wody przez jednego mieszkańca – wynosząca 3 m3 miesięcznie, czyli

3 m3 x ilość osób zamieszkujących nieruchomość x stawka
Wysokość stawki wynosi: 10 zł/ m3.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostuje bioodpady, w kompostowniku przydomowym, ustalone zostało częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 30 groszy.

Stawka uwzględniająca zwolnienie wynosi: 9,70 m3.

Wpisany przez: Andrzej Stachura