herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 07 grudnia 2020 r. o godz.10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Samorządu i Oświaty oraz Komisji Finansów i Gospodarki.

 

W oparciu o art. 15 zzx ust.3  ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa zarządził przeprowadzenie obrad komisji w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak