herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy Widuchowa dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020),działające na terenie Gminy Widuchowa.

Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

Termin konsultacji
od 27 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r.

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na określonym do tego formularzu.

Za prawidłowy termin złożenia opinii w formie pisemnej uznaje się datę wpływu formularza do Urzędu Gminy.
Formularze zgłaszania opinii przyjmowane są:
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2021 rok”;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
org@widuchowa.pl

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Samodzielne stanowisko ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi
i jednostkami pomocniczymi gminy.
Zarządzenie z projektem uchwały zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy Widuchowa w dziale Gmina/ Współpraca z NGO/Dokumenty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi/Dokumenty/Ogłoszenia NGO.

Ponadto ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.
 

Osoba do kontaktu:
tel. 91 41-67-255 wew. 40
e-mail: 
ok@widuchowa.pl

 

Załącznik – Zarządzenie Wójta wraz z załącznikami
Załącznik – Formularz zgłaszania uwag do projektu
Załącznik – Projekt ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Wpisany przez: Mariusz Gralak